Phiên dịch hội nghị kinh tế: lựa chọn tăng trưởng và cải cách, tìm kiếm tiến bộ trong ổn định và đổi mới | tìm kiếm tiến bộ trong ổn định | hội nghị kinh tế | công việc kinh tế

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-14 06:29:36
Windows应用兼容层Wine5.10正式发布|||||||

IT之家6 月 7 日动静 Wine(Wine Is Not an Emulator)是一个可以正在多种兼容 POSIX 接心的操纵体系(诸如 Linux、macOS 取 BSD 等)上运转 Windows 使用的兼容层。它没有是像假造机大概模仿器一样模拟外部的 Windows 逻辑,而是将 Windows API 挪用翻译成为静态的 POSIX 挪用,免去了机能战别的一些举动的内存占用,让您可以清洁天整开 Windows 使用到桌里。

IT之家得悉,如今,Wine 5.10 正式公布了。

此版本次要更新内容包罗:

WineD3D Vulkan 后端获得更猛进步。

用于 NTDLL 的零丁 Unix 库的初步研讨。

更好天撑持反做弊内核驱动法式。

DirectWrite 中有更多字形替代。

撑持 DSS 公钥。

ARM64 非常处置建复法式。

各类毛病建复。

该源可从以下地位得到:

https://dl.winehq.org/wine/source/5.x/wine-5.10.tar.xz

http://mirrors.ibiblio.org/wine/source/5.x/wine-5.10.tar.xz

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa